Nochrechte

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 month ago
Pittermanns Scholl

Nur mal so... ... See MoreSee Less

Nur mal so...
1 month ago
Pittermanns Scholl

Häzzliche Jlöckwonsch! ... See MoreSee Less

Video image
3 months ago
Pittermanns Scholl

Rosemonndaachszoch 2021 – emol janz angers

Nix jeht mieh! Jahnix! Kinne Ahlewieverfastelovend! Kinne Kahnevalssonndaach op de Kö! Kinne Rosemonndaachszoch! Corona!
Kinne Rosemonndaachszoch? Dat stemmpt nit! Joot, op de Stroß jing nix! Äwer bei ons zo Huus hät de Bär jesteppt! Dat kann ech üch saje! Zojejäve, mer wore bloß drei Lütt. Janz genau jenomme och zwee on ne halve. De Dredde wor ons Kater Mikado, dä alde Räuber. Äwer dä hät joot metjedonn. Däm sin „Miau“, Miau, Miau“ hät als wie 3 x „Helau“ jeklonge.
Aanträde för ons Jecke wor om Balkon. Natörlech em Kostöm! Hee jov et zo-esh kleene Häppkes: Bloodwosh, Kies,Frikadellches. Dozo e lecker Dröppke vom „Schlüssel“! On öm zwöllef Uer zwöllef jing et dann loss! De Spetz hät tradizzijohnell de „Zochleidong (min lecker Mädche) met de Musick. Dann kom de Belker Börjerwehr (ech säht de Doll). Mikado wor fott.
Dörch de janze Wonnong! Do wor hä wedder! Dä Kater soß om Kratzboom – janz bowe. Met jroße Öjelches hät hä sech dat janze Spellche aanjeluurt. Sinn Anmerkong: „Miau!“ Ech öwersäzze: „Helau!“
En de joote Stov soße de Ehrejäst om Kannapeh. Von henge bis vöre Loftschlange! Öwerall! E herrlech Beld! Als wies vör däm Rothuus! Janz ihrlech? Dat wore all Stoffdierkes von min lecker Mädche.
Noh däm afselute Höhepongk met dr Parad jing et janz jemötlech dörch dr Fluer on dann dörch dat Schlofzemmer zoröck op dr Balkon. Hee soß dä Kater wedder – medde zwesche de Frikadellches. Noh e Fläschke „Schlüssel“, noh e Dänzke on dann eren en dr wärme Stov! Drusse hät et zo fissele anjefange on et es onjemötlech.
Späder, noh e paar Nonneföhzkes met Kaffee, säzze mer op däm Kannapeh von denne Ehrejäst on em Radio löpt „Die besten 111 Karnevalslieder“!
Als wie jesaht: Wärm on jemötlech, äwer nächsdes Johr well ech wedder rechtech Fastelovend fiere! Em Saal on op de Stroß!! On wenn et jeht met üch!

Helau!! Üere Lärrer!!
... See MoreSee Less

Rosemonndaachszoch 2021 – emol janz angers

Nix jeht mieh! Jahnix! Kinne Ahlewieverfastelovend! Kinne Kahnevalssonndaach op de Kö! Kinne Rosemonndaachszoch! Corona!
Kinne Rosemonndaachszoch? Dat stemmpt nit! Joot, op de Stroß jing nix! Äwer bei ons zo Huus hät de Bär jesteppt! Dat kann ech üch saje! Zojejäve, mer wore bloß drei Lütt. Janz genau jenomme och zwee on ne halve. De Dredde wor ons Kater Mikado, dä alde Räuber. Äwer dä hät joot metjedonn. Däm sin „Miau“, Miau, Miau“ hät als wie 3 x „Helau“ jeklonge.  
Aanträde för ons Jecke wor om Balkon. Natörlech em Kostöm! Hee jov et zo-esh kleene Häppkes: Bloodwosh, Kies,Frikadellches. Dozo e lecker Dröppke vom „Schlüssel“! On öm zwöllef Uer zwöllef  jing et dann loss! De Spetz hät tradizzijohnell de „Zochleidong (min lecker Mädche) met de Musick. Dann kom de Belker Börjerwehr (ech säht de Doll). Mikado wor fott.
Dörch de janze Wonnong! Do wor hä wedder! Dä Kater soß om Kratzboom – janz bowe. Met jroße Öjelches hät hä sech dat janze Spellche aanjeluurt. Sinn Anmerkong: „Miau!“ Ech öwersäzze: „Helau!“ 
En de joote Stov soße de Ehrejäst om Kannapeh. Von henge bis vöre Loftschlange! Öwerall!  E herrlech Beld! Als wies vör däm Rothuus! Janz ihrlech? Dat wore all Stoffdierkes von min lecker Mädche.
Noh däm afselute Höhepongk met dr Parad jing et janz jemötlech dörch dr Fluer on dann dörch dat Schlofzemmer zoröck op dr Balkon. Hee soß dä Kater wedder – medde zwesche de Frikadellches. Noh e Fläschke „Schlüssel“, noh e Dänzke on dann eren en dr wärme Stov! Drusse hät et zo fissele anjefange on et es onjemötlech.
Späder, noh e paar Nonneföhzkes met Kaffee, säzze mer op däm Kannapeh von denne Ehrejäst on em Radio löpt „Die besten 111 Karnevalslieder“!
Als wie jesaht: Wärm on jemötlech, äwer nächsdes Johr well ech wedder rechtech Fastelovend fiere! Em Saal on op de Stroß!! On wenn et jeht met üch!

Helau!! Üere Lärrer!!
3 months ago
Pittermanns Scholl

Dä Schmitzebackes aus der Schützenzeitung von 1949... ... See MoreSee Less

Dä Schmitzebackes aus der Schützenzeitung von 1949...

Comment on Facebook

minne Heemot🥰

4 months ago
Pittermanns Scholl

Da jonn mer och hen! ... See MoreSee Less

5 months ago
Pittermanns Scholl

Aus der Weihnachtsaugabe der Bilker Schützenzeitung. ... See MoreSee Less

Aus der Weihnachtsaugabe der Bilker Schützenzeitung.

Comment on Facebook

Och, kick ens aan. Jode Dach. Ever ick ben ne imi us Weeschte.🍀